ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی در اداره کل دامپزشکی استان گلستان

نتیجه آزمون جدید

کلید آزمون

دعوت شدگان به مصاحبه لازم است جهت تحویل مدارک خود به آدرس : گرگان، جاده کمربندی غربی،جنب جاده زنگیان اداره کل دامپزشکی استان گلستان -امور اداری مراجعه نمایند. زمان تحویل مدارک : از شنبه 25 لغایت 27 بهمن ماه

شماره تماس امور اداری اداره کل دامپزشکی: 32420905

مفاد آزمون کتبی
1 معارف اسلامی
2 زبان و ادبیات فارسی
3 ریاضی و آمار مقدماتی
4 زبان انگلیسی
5 علوم اجتماعی و سیاسی
6 فناوری اطلاعات و هوش

هزینه ثبت نام ششصد هزار ریال می باشد که طی یک فیش واریز، و رسید آن آپلود می شود.

شماره حساب و شناسه واریز:

IR580100004078030103925315

شناسه واریز: 313127578114015902700021000196

جدول شغلی مورد نیاز
ردیف عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت تعداد جنسیت سهمیه شرایط احراز بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
1 کارشناس فناوری اطلاعات گرگان 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی کامپیوتر
2 کاردان دامپزشکی بندرگز 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی
3 کاردان دامپزشکی مراوه تپه 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی
4 کاردان دامپزشکی گرگان 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی
5 کاردان دامپزشکی رامیان 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی
6 کاردان دامپزشکی آق قلا 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی
7 کاردان دامپزشکی گرگان 1 زن/مرد 25 درصد ایثارگران دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی
8 کاردان دامپزشکی گرگان 1 زن/مرد 25 درصد ایثارگران دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان دامپزشکی
9 دامپزشک گرگان 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی
10 دامپزشک گنبد 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی
11 دامپزشک مینودشت 1 زن/مرد آزاد دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی
12 دامپزشک گرگان 1 زن/مرد 25 درصد ایثارگران دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی